วันอังคารที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

คาถาชินบัญชร และคาถาอื่น

...
โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)พระคาถานี้เป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์ตกทอดมาจากลังกา ท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ ค้นพบในคัมภีร์โบราณและได้ดัดแปลงแต่งเติมให้ดีขึ้นเป็นเอกลักษณ์พิเศษ ผู้ใดสวดภาวนาพระคาถานี้เป็นประจำสม่ำเสมอจะทำให้เกิดความสิริมงคลแก่ตนเอง ศัตรูไม่กล้ากล้ำกราย มีเมตตามหานิยม ขจัดภัยตลอดจนคุณไสยต่างๆ ก่อนเจริญภาวนาให้ตั้งนะโม ๓ จบ แล้วระลึกถึงหลวงปู่โตและตั้งคำอธิษฐานแล้วเริ่มสวด

เริ่มสวด นโม 3 จบ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นึกถึงหลวงปู่โตแล้วตั้งอธิษฐาน
คาถาบูชาสมเด็จพระพุทธาจารย์(โต) พรหมรังสี


ปุตตะกาโมละเภปุตตัง ธะนะกาโมละเภธะนัง
อัตถิกาเยกายะญายะ เทวานังปิยะตังสุตตะวา
อิติปิโสภะคะวา ยะมะราชาโน ท้าวเวสสุวัณโณ
มรณังสุขัง อะระหังสุคะโต นะโมพุทธายะ

คาถาอาราธนาสมเด็จพระพุทธาจารย์(โต) พรหมรังสี
เพื่อให้เกิดอานุภาพยิ่งขึ้นก่อนเจริญภาวนา
ชินบัญชร 3 จบ

โตเสนโต วะระธัมเมนะ
โตสัฏฐาเน สิเว วะเร
โตสัง อะกาลิ ชันตูนัง
โตสะจิตตัง นะมามิหัง
***********

เพื่อให้เกิดอานุภาพยิ่งขึ้นก่อนเจริญภาวนา
ชินบัญชร 3 จบ
เริ่มบทพระคาถาชินบัญชร


ชะยาสะนา กะตาพุทธา
เชตวามารัง สะวาหะนัง
จะตุสัจจา สะภัง ระสัง
เย ปิวิงสุ นะราสะภา.

ตัณหังกะราทะโย พุทธา
อัฏฐะวีสะตินายะกา
สัพเพปะติฏฐิตา มัยหัง
มัตถะเกเตมุนิสสะรา.

สีเส ปะติฏฐิโต มัยหัง
พุทโธ ธัมโม ทะวิโลจะเน
สังโฆ ปะติฏฐิโต มัยหัง
อุเร สัพพะ คุณากะโร.

หะทะเย เม อะนุรุทโธ
สารีปุตโต จะทักขิเณ
โกณฑัญโญ ปิฏฐิภาคัสมิง
โมคคัลลาโน จะ วามะเก.

ทักขิเณ สะวะเน มัยหัง
อาสุง อานันทะ ราหุโล
กัสสะโป จะ มะหานาโม
อุภาสุง วา มะโสตะเก

เกสะโต ปิฏฐิภาคัสมิง
สุริโย วะปะภังกะโร
นิสินโน สิริสัมปันโน
โสภิโต มุนิปุงคะโว

กุมาระ กัสสโป เถโร
มะเหสี จิตตะ วาทะโก
โส มัยหัง วะทะเน นิจจัง
ปะติฏฐา สิคุณากะโร

ปุณโณ อังคุลิมาโร จะ
อุปาลี นันทะสีวะลี
เถรา ปัญจะ อิเม ชาตา
นะลาเต ติละกา มะมะ.

เสสาสีติ มะหาเถรา
วิชิตา ชินะสาวะกา
เอเตสีติ มะหาเถรา
ชิตะวันโต ชิโนระสา

ชะลันตา สีละเตเชนะ
อังคะมังเคสุ สัณฐิตา.
ระตะนัง ปุระโต อาสิ
ทักขิเณ เมตตะ สุตตะกัง

ธะชัคคัง ปัจฉะโต อาสิ
วาเม อังคุลิมาละกัง
ขันธะโม ระปะริตตัญจะ
อาฏานาฏิยะ สุตตะกัง

อากาเส ฉะทะนัง อาสิ
เสสา ปาการะสัณฐิตา
ชินา นานา วะระสังยุตตา
สัตตัปปาการะ ลังกะตา

วาตะปิตตา ทิสัญชาตา
พาหิรัช ฌัตตุปัททะวา.
อะเสสา วินะยัง ยันตุ
อะนันตะ ชินะ เตชะสา
วะสะโต เม สะกิจเจนะ
สะทา สัมพุทธะ ปัญชะเร.

ชินะปัญชะระ มัชฌัมหิ
วิหะรันตัง มะฮี ตะเล
สะทา ปาเลน ตุ มัง สัพเพ
เต มะหา ปุริสาสะภา.

อิจเจวะมันโต สุคุตโต สุรักโข
ชินา นุภาเวนะ ชิตุปัททะโว
ธัมมา นุภาเวนะ ชิตา ริสังโฆ
สังฆา นุภาเวนะ ชิตัน ตะราโย

สัทธัมมานุ ภาวะปาลิโต
จะรามิชินะ ปัญชะเรติ.
***


คาถาบูชาพระสีวลี เถระเจ้า

 สิวลี จะ มหาเถโร  เทวะตา นะระ  ภปูชิโต
โสระโห ปัจะจยาทิมหิิ อะหัง วันทามิ ตัง สะทา  สิวลี จะ มหาเถโร  ยักขา เทวา  ภิปูชิโต
โสระโห ปัจะจยาทิมหิิ อะหัง วันทามิ ตัง สะทา 


สิวลี  เถระคุณัง  เอตัง โสตถิ ลาภัง ภะวันตุเม ฯ
          ตั้งนะโม 3 จบ
นะ ทรงฟ้า
โม ทรงดิน
พุทธ ทรงสินธุ์
ธา ทรงสมุทร
ยะ ทรงอากาศ
พุทธังแคล้วคลาด  ธัมมังแคล้วคลาด สังฆังแคล้วคลาด
ศัตรูภัยพาล วินาศสันติ 
นะกาโร กุกกุสันโธ  สิโรมัชเฌ
โมกาโร โกนาคะมะโน นานาจิตเต
พุทธกาโร กัสสะโป  พุทโธ จะ ทะเวเนเต
ธา กาโร ศรีศากะยะมุนี โคตะโม
ยะกันเน ยะกาโร อะริยะ เมตตรัยโย ชิวหาทีเต
ปัญจะพุทธา นะมามิหัง
คาถาบูชาหลวงปูแหวน
(คัดจาก อาคารสุจิณโณ รพ.มหาราช)

ปัญจะมาเร ชิโน นาโถ
ปัตโต สัมโพธิมุตมัง
จะตุสัจจัง ปะกาเสสิ
ธัมมะจักกัง ปะวัตตะติ
เอตะนะ สัจจวัชเชนะ
โหตุเม ชะยะมังคะลัง
***

คาถาบูชาพระเจ้ามังราย(วัดเชียงมั่น)
สาธุ สาธุ สาธุ อะหัง พันเต
มะมะมาปิปีนัง อิวะ มหาพรหมา
ราชา ปาทัง วันทามิ
ฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯ


คาถาบูชาสมเด็จพระนเรศวร
อิติ จิตตัง เอหิ เทวตาหิ จะมหาเตโช นรปูชิโต โสรโห ปัจยาทิมหิ
นเรโส มหาราชา เมตตา จะกโรติ มหาลาภา ภะวันตุเม

คาถาบูชาพระเจ้าตาก
โอม สิโน ราชะ เทวะ นมามิหัง


คำบูชาพระนางจามเทวี(วัดเชียงมั่น)
นโม ตัสสะ ภควโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ
นโม ตัสสะ ภควโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ
นโม ตัสสะ ภควโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

๏ ยาเทวี จามะเทวีนามิกา
อภิรูปา อะโหสิ ทัสสะนียา
ปาสาทิกา พุทธะศาสเน จะ
อภิ ปสันนา สา อตีเต
เมตตายะ เจนะ ธัมเมนะ จะ
หริปุญชะยะ นะคะระ วาสีนังปิ
มะหันตัง หิตะสุขัง อุปปาเทสิ
อะหัง ปะสันเนนะ เจตะสาตัง
วันทามิ สิระสา สัพพะทา ๚ะ๛


คาถาบูชาพระปิดตา

ส่วนพระคาถาที่มีนิยมใช้อาราธนาพระปิดตา

นะโมพุทธัสสะ คะวัมปะติสสะ
นะโมธัมมัสสะ คะวัมปะติสสะ
นะโมสังฆัสสะ คะวัมปะติสสะ
สุขา สุขะ วะรัง นะโมพุทธายะ
มะอะอุ ทุกขัง อะนิจจัง อะนัตตา เจวะ เสกขา ธัมมา ยะธาพุทโมนะ ฯ
*********
" เป็นโภคทรัพย์ เจริญด้วยโชคภาลเมตตามหานิยม "
.......................

พระคาถาพิมพ์พระภควัมปติ "ปิดตา"
ควัมปติ จะ มหาเถโร มหาโภโค มหาลาโภ เชยยะสิทธิเม

โลกุตตะโร จะ มหาเถโร อะหัง วันทามิตัง สะทา
ควัมปติ จะ มหาเถโร มหาโภโค มหาลาโภ เชยยะสิทธิเม
**********

ตาถาบูชาพระอินทร์
(วัดพระธาตุดอยคำ)

นะโมฯ (3 จบ)

โอม อัมรินทร์ สิทธิบูชา
โอม สักกะเทวตา สักการะวันทานัง สุขิตา ชีวิตา มหาลาภา ภะวันตุเม
ทุติยัมปิ สักกะเทวตา สักการะวันทานัง สุขิตา ชีวิตา มหาลาภา ภะวันตุเม
ตติยัมปิ สักกะเทวตา สักการะวันทานัง สุขิตา ชีวิตา มหาลาภา ภะวันตุเม
สหัสสะเนตโต เทวินโท ทิพพะจักขุง วิโสทายิ อิกะวิติ พุทธะสังมิ โลกวิทู


********
ตาถาย่นทางของพระอินทร์ 
(ที่มหาปันถก ให้น้องชาย จุลปันถก ท่อง 3 เดือน
ไม่ได้)  


สหัสสะเนตโต   เทวินโท
เทวะรัชชะ  สิรินทะโร
สังขิต ติตะวา  นะตัง มะฆัง
ขิปปัง  สาวัตถิมา ฆะมิ


คาถาบชาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วัดป่าม่วง อ.แม่ริม)

นโม ฯ (3จบ)

โอม ปะระเม นเรศวร มหาราชา
นเรศสะจิตติ อิทธิฤทธา นุภาเวนะ
นเรศจิตติ สิทธิสังโฆ นะโม พุทธายะ
ปฐวี คงคา นมามิหัง

*******


คาถาบชาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (ค่าย ต.ช.ด บ้านนอแล อ่างขาง)
นโม ฯ (3จบ)
 อิติ จิตตัง เอหิ เทวตาหิ จะ มหาเดโช นะระปูชิโต โสระโส ปัจยาทิปปะติ
นเรโส จะ มะหาราชา เมตตา จะ กะโรติ มะหาลาภัง ภะวันตุเม
*********


คาถาบชาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช(วัดพระพุทธบาทสี่รอย)

นโม ฯ (3จบ)
ราชสีโห นโมพุทธายะ  มะอะอุ  อิสะวาสุ   สุสะวาอิ   อิทธิฤทธิ์  อิทธฤทธัง  พุทธะ อะระหัง พุทธัง ประสิทธิเม  ธัมัมง ประสิทธิเม  สังฆัง ประสิทธิเม  มหาเทวัง ประสิทธิเม สิเร สิเร คุรู  คุรู หุลู  หุลู สวาหายะ
  ***********

(2)
นโม ฯ (3จบ)
โอม สิโน ราชาเทวะ ชะยุตุภะวัง   สัพเพศัตรู วินาสันติ 
 โอม สิโน ราชาเทวะ นะมามิหัง  (3จบ) 
คาถาเงินล้าน


ใช้ภาวนาในขณะตักบาตรพระ ทำทาน ให้อาหารปลา สัตว์ต่างๆ รวมทั้งการปฏิบัติสมถะ-วิปัสสนากรรมฐาน และการแผ่เมตตาให้แก่สรรพสัตว์-สรรพวิญญาณทั้งสามโลกได้ด้วย


(ตั้ง นะโม 3 จบก่อน)
สัม ปะจิตฉามิ นาสังสิโม พรหมา จะมหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติ พรหมา จะมหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุเม  มหาปุญโญ มหาลาโภ ภวันตุเม มิเตพาหุหะติ พุทธะมะอะอุ นะโมพุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิทธิโย พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ สะวาโหม สัมปะติจฉามิ เพ็งๆ พาๆ หาๆ ฤาฤา 


(สวดวันละ1-3-5-7- 9 จบ)

************                      หัวใจ 108.  
หลวงปู่เกลี้ยง เตชะธัมโม วัดศรีธาตุ(โนนแกด) จ.ศรีสะเกษ
 ข้อควรปฏิบัติ  
1.ไม่พูดคำหยาบ ด่าพ่อล่อแม่ 
2. ไม่กินของเหลือ หรืออยู่ใกล้ของต่ำ
3. รักษาศีล5
4.ฝึกจิต สมาธิเป็นประจำ)
5. มีศรัทธา ไม่ลองดีลองของ1)หัวใจพระธรรม 7 คัมภีร์-"สัง-วิ-ธา-ปุ-กะ-ยะ-ปะ"
2)หัวใจพระสูตร- "ทิ-ปะ-สัง-อัง-ขุ"
3)หัวใจพระวินัย- "อา-ปา-มะ-จุ-ปะ"
4)หัวใจวิปัสสนา-"วิ-สะ-สะ-ติ"
5)หัวใจพระรัตนคุณ-"อุ-หา-สะ-ติ"
6)หัวใจยอดพระนิพพาน- "อะ-ระ-หัง"
7)หัวใจแก้ว 8 ประการ-"มิ-ถิ-ยา-โน"
8)หัวใจนิพพานสูตร-"พุท-ธิ-จะ-ติ"
9)หัวใจเสสฏ์ฐัน-"เส-พุท-สะ-เว-ตัง-วะ-เส"
10)หัวใจปะถังมัง-"ทุ-สะ-มะนิ"
11)หัวใจพระไตรสรณาคมน์- "พุท-ธะ-สัง-มิ"
12)หัวใจอิติปิโส- "อิ-กะ-อิ-ติ"
13)หัวใจปฏิสังขาโย-"จิ-ปิ-เส-คิ"
14)หัวใจปรมัตถ์-"จิ-เจ-รุนิ"
15)หัวใจนะโม- "สะ-ตะ-อุ-เอ"
16)หัวใจตรีนิสิงเห- "สะ-หะ-ชา-ตรี"
17)หัวใจยานี-"ยา-นี-ระ-ตะ-นัง"
18)หัวใจพระยากาสลัก-"จะ-ภะ-กะ-ละ"
19)หัวใจสนธิ-"นะมะ-จะ"
20)หัวใจกุศล-"นะ-มะ-กะ-ยะ"
21)หัวใจสัคเค-"นะ-สะ-มิ-เห"
22)หัวใจกา-"รก-กะ-เม-ถะ"
23)หัวใจอริยสัจ-"ทุ-สะ-นิ-มะ"
24)หัวใจสรณาคมน์-"สะ-ระ-มะ-ณะ"
25)หัวใจคเต-"สัก-ปะ-สิ-จะ-มิ"
26)หัวใจพระไตรปิฎกหรือตรีเพชร-"มะ-อะ-อุ"
27)หัวใจมงกุฏพระเจ้า-"อิ-มะ-หิ-ตะ-กะ-ระ-สุ"
28)หัวใจสมาส- "สิ-ริ-สะ-โต"
29)หัวใจนิทาน- "สี-วา-กุท-ธะ"
30)หัวใจวิปัสสิส- "สะ-ขิ-สะ-ปิ"
31)หัวใจยาตะ- "หัง-นะ-หิ-โส-ตัง"
32)หัวใจพาหุง- "พามา-นา-อุ-กะ-สะ-นะ-ทุ"
33)หัวใจเปรต- ""ทุ-สะ-นะ-โส"
34)หัวใจทิพย์มนต์- "กะ-จะ-ยะ-สะ"
35)หัวใจพระนิพพาน- "สิ-วัง-พุท-ธัง"
36)หัวใจแก้ว 3 ประการ- "นะ-กะ-ระ-นะ"
37)หัวใจสัมพุทเธ-"สะ-ทุ-มะ-โต"
38)หัวใจสัมโพขฌงค์-"สะ-ธะ-วิ-ปิ-ปะ-สะ-อุ"
39)หัวใจมหาสมัย-"กา-ละ-กัญ-ชา-มะ-หา-ภะ-สะ-มา"
40)หัวใจบารมี 30 ทิศ-"ยะ-เว-สะ-เจ-เอ-หิ"
41)หัวใจปุคคลบัญญัติ-"ปะ-นะ-ปะ-เถ"
42)หัวใจตะบะนะ-"กา-รัต-ถี"
43)หัวใจจังงัง-"กะ-ระ-สะ-ติ"
44)หัวใจอิทธิฤทธิ์- "อะ-หัง-นุ-กา"
45)หัวใจแคล้วคลาด- "อะ-หัน-ติ-โก"
46)หัวใจศิริมานนท์-"ถะ-กะ-จะ-นา"
47)หัวใจเจ็ดตำนาน- "สะ-ยะ-สะ-ปุ-ยะ-อะ-ปะ"
48)หัวใจมงคล- "นะ-ระ-ติ"
49)หัวใจภาณยักษ์- "ภะ-ยะ-นะ-ยะ"
50)หัวใจพระสีวลี- "นะ-ชา-ลี-ติ"
51)หัวใจพระคุณ- "พุ-โม-ยะ-โล-นะ-โร"
52)หัวใจพระเจ้า 5 พระองค์- "นะ-โม-พุท-ธา-ยะ"
53)หัวใจพระเจ้า- "อิส-วา-สะ"
54)หัวใจพระ- "ภะ-คะ-วา"
55)หัวใจพระศรีศากยมุนี- "ปะ-ภะ-กะ"
56)หัวใจพระกัสสป-" ปะ-ระ-กะ-ชะ"
57)หัวใจพระเตมีย- "นะ-ปะ-กะ-ตะ"
58)หัวจพระมหาชนก-" ปะ-พะ-ยะ-หะ"
59)หัวใจพระโกนาคม- "นะ-มะ-กะ-ตะ"
60)หัวใจพระเวสสันดร- "สะ-ระ-ตะ-นะ"
61)หัวใจพระวิธูร- "นะ-ปะ-สะ-อิ"
62)หัวใจพระสุวรรณสาม- "อะ-วะ-สัท-ทะ"
63)หัวใจพระโพธิสัตว์- "ปะ-สะ-นะ-วา"
64)หัวใจพระภูริทัต- "ปะ-สิ-มิ-วา"
65)หัวใจพระมาลัย- "พะ-ละ-ยะ-ยะ"

66)หัวใจพระมโหสถ-"ปะ-ระ-อุ-อะ"
67)หัวใจพระอริยะ- "นะ-ระ-วา-ระ"
68)หัวใจพระราม- " ถัม-ภู-ปิ"
69)หัวใจคน-"นะ-ระ-กา-ลัง"
70)หัวใจชาย- "จิต-ตัง-ปุ-ริ-โส"
71)หัวใจหญิง- "จิต-ตังภิก-ขิ-ริ-นิ-เม"
72)หัวใจพระยามาร- "นุ-ภา-วะ-โต"
73)หัวใจขุนแผน- "สุ-นะ-โม-โล"
74)หัวใจพระร้อยเอ็ด-"อิ-สิ-สะ"
75)หัวใจโจร-"กัณ-หะ-เน-หะ"
76)หัวใจพระยามิลินท์-"อะ-ละ-วิ"
77)หัวใจอันธพาล- "โล-ระ-โท-รัง"
78)หัวใจพระอิศวร-"สะ-จะ-นะ-กะ-โต"
79)หัวใจพระพาย-"วา-ละ-กะ-โต"
80)หัวใจหนุมาน- "ยะ-ตะ-มะ-อะ"
81)หัวใจลิงลม- "ยุ-วา-พะ-วา"
82)หัวใจนกกาสัก-"กา-ละ-ถา-นะ"
83)หัวใจพาลี- "ยัน-ตะ-นะ-ภา"
84)หัวใจองคต- "พะ-หะ-วา-สา"
85)หัวใจนกยูง- "ตะ-ปุ-ปะ-สิ-ยัง"
86)หัวใจพระยาไก่- "กิ-กุ-กุ"
87)หัวใจงู- "อะ-นิ-สัป-โป"
88)หัวใจพระยานาค- "อัง-สุ"
89)หัวใจสัตว์- "อัน-ตะ-กาโว"
90)หัวใจกาลี- "หัน-ตะ-นุ-ตา"
91)หัวใจโลกสาม- "โล-กะ-วิ-ทู"
92)หัวใจอาวุธ- "กะ-ขะ-มะ-นิ"
93)หัวใจคงคาเดือด- "กะ-ขะ-ชะ-นะ"
94)หัวใจพระยาม้า- "สุ-กะ-ขะ-โย"
95)หัวใจไฟ- "เต-ชะ-สะ-ติ"
96)หัวใจตรีเภท-"ลง-มะ-อะ-อุ"
97)หัวใจพระนางธรณี- "เม-กะ-มะ-อุ"
98)หัวใจเกราะเพชร- "ภู-ตา-กัง-เก"
99)หัวใจลม- "วา-ยะ-ละ-ภะ"
100)หัวใจแผ่นดิน- "ปะ-ฐะ-อิ-ยัง"
101)หัวใจข้าวเปลือก- "ฉะ-นะ-ฉะ-ญา"
102)หัวใจธนู- "นะ-ภา-นุ-เว"
103)หัวใจก.ข.-"อิ-นะ-วัง"
104)หัวใจอาวุธพระเจ้า- "ปะ-สิ-สะ"
105)หัวใจดาบ- "วิ-เน-สัง-ติ"
106)หัวใจอายันตุโภนโต-"อะ-นิ-ขิ-ปิ"
107)หัวใจโตมร-"นะ-หิ-โส-ถัง" ฯลฯ....
108)หัวใจราชสีห์-สี-หะ-นา-ทัง

ปล. จำเครดิตไม่ได้ครับ ขอโทษด้วย ใครทราบบอกด้วยนะครับ
(จักรพรรดิหน่อง เสริม) ส่วนใหญ่ต้องมีของติดตัวเช่นสัก หรือพระห้อยคอ ของติดตัว


ความเห็น
 หัวใจคือเอาไว้เสริมหรือบริกรรมตอนนั่งสมาธิครับ
บางท่านก็ใช้ปลุกรอยสัก (ถ้าชำนาญการท่องเต็ม)
หรือบางท่านก็ท่องไว้เป็นหัวใจหลัก เพื่อจะได้จำการท่องลทเต็มได้ครับ
ส่วนใหญ่ไม่ได้ท่องกันหมด 108 ครับ ท่องเพียงที่ใช้บริกรรม
หรือใช้กับสิ่งที่เรามีอยู่ครับเช่น ขุนแผน ก็ สุนะโมโล

                       คาถาบูชาหลวงปู่เทพโลกอุดรตั้งนะโม 3 จบ
 (นโม ตัสสะ ภัคควะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธสสะ) 3 จบ

โยอะริโย มหาเถโร  อรหันต์  อภิญญาธะโร
ปฏิสัมภิทัพปัตโต วะ  เตวิชโช พุทธสาวโก

พหุเมตตา ทิวาสโน  มหาเถรา นุสาสโก
อมตัญเญวะ สุชีวะติ  อภินันที คุหาวะนัง

โสโลกุตโร นาโม  อัมเมหิอภิปูชิโต
อิทะถานู ปมาคัมมะ  กุสะเลโน นิโยชะเย

อุตตะ เมวะ ปิยาเทสิ มัคคะพลัง วะเทสะติ
ปรมสารีกะธาตุ  วชิรัญจา ปิวานิตัง

โสโลเก  จะอุปปันโน เอเกเนวะ หิตังกะโร
อะยังโนโข  ปุญญะลาโภ  อัปมัตโต ปเวตัพโพ

สาธุกันตัง  อะนุกะริสสามะ ยังวะเรนะ สุภาสิตัง
โลกุตะโร จะ มหาเถโร  เทวะตา นะระ ปูชิโต

โลกุตะระ คุนังเอตัง  อหังวันทา  มิตังสะทา
มหาเถรา นุภาเวนะ  สุขังโสตถี ภะวันตุเม       **************


                คำแปล (โดยหลวงพ่อเกษม เขมโก)

   ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
ผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง (3 จบ)

-พระมหาสาวกผู้เป็นอริยะจ้าองค์ใด เป็นพระอรหัสต์ผู้ทรงอภิญญา
ผู้บรรลุปฏิสัมภิทา  พุทธสาวกผู้ได้วิชชาสาม  มีเมตตาต่อคนทั้งหลาย
เป็นวิหาระธรรม

 -พระมหาเถระพระองค์นั้นมีนามว่า อุตระ อันพวกเราบูชาอย่างยิ่ง เพราะอาศัยคุณธรรมในองค์ท่าน ชักชวนพวกเราประกอบกุศลทั้งหลาย

 -ท่านให้ความรักพวกเราเหมือนบุตร  แสดงมรรคและผล เท่านั้น  พระธาตุของท่าน ส่องประกายดังเพชร 

 -พระเถระอุบัติขึ้นในโลก และทำประโยชน์ โดยส่วนเดียวด้วย  นับเป็นบุญลาภของเรา อันหาประมาณมิได้  พวกเราจะกระทำตามคำสั่งสอนของท่าน อันเป็นยอดสุภาษิต

 -อนึ่ง พระมหาเถระนาม อุตระ  เป็นที่เคารพของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ข้าพเจ้าจะกราบไหว้บูชาคุณของพระอุตระตลอดกาลทุกเมื่อ

 -ด้วยอานุภาพแห่งพระมหาเถระ  ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าทุกเมื่อเทอญ

พระคาถาขอพบ


                 นะโม ๓ จบ
              “ โย  อะริโย   มะหาเถโร  นามะ   อุตะโร
          จะอำมะเหหิ   ปูชิตา  เอเตนะ   ชะยะมังคะลัง”

  ท่องวันละ ๓ จบก่อนนอนเป็นเวลา ๑๑ วันติดต่อกัน เมื่อครบแล้ว รุ่งเช้าวันที่ ๑๒ ให้จัดอาหารเจไปรอใส่บาตรที่สถานอันเหมาะสม เช่น หน้าบ้านของตัวเราก็ได้
  ขอเรียนว่าอาจจะไม่พบเห็นทุกคน แต่ให้ทำใหม่ได้อีกใน ๖ เดือนต่อไป หากมีความนับถือ คือศรัทธาจริง ก็คงจะพบในครั้งใดครั้งหนึ่งแน่นอน   คาถาบทนี้อย่างน้อย ก็เคยมีคนได้พบบรมครูพระเทพโลกอุดรมาแล้ว   ก่อนจะท่องให้จัดเครื่องบูชาเสียก่อน คือ
  ๑. ธูป ๙ ดอก   ๒. เทียน ๙ เล่ม    ๓. ดอกไม้สีขาว ๙ ดอก    ผ้าขาวหรือกระดาษขาวเท่าฝ่ามือ ๙ ผืน / แผ่น ใส่พานหรือถาดไว้ในที่สูงหรือหน้าที่บูชาพระ ( จัดครั้งเดียวต่อพิธี ๑๑ วัน ที่ทำพิธี ๑๑ วัน ที่ทำพิธีแต่ละครั้ง ) จะทราบได้อย่างไรว่าเป็นบรมครูพระเทพโลกอุดร เพราะท่านไม่มาในร่างจริงเสมอไป ก็ขอให้สังเกตที่ข้อเท้า คือเท้ายาวผิดปกติ
  บางคนก็ได้เห็นท่านในรูปตัวจริงก็มี บางคนเห็นเป็นพระหนุ่มรูปงาม งามเหนือมนุษย์ทั่วไป
  ท่านบอกว่า ผู้ใดนับถือศรัทธาท่านจริง และเวลาภาวนาทำใจเหมือนเด็กแรกเกิดได้ ผู้นั้นได้พบกับท่านแน่นอน
แบบย่อ


                 นะโม ๓ จบ 
  
โลกกุตตะโร จะ มะหาเถโร

  อะหัง    วันทามิ    ตัง    สะทา

  เมตตาลาโภ    นโสมิยะ

  อะหังพุทโธฯ

  ภาวนา ๓ จบ   ๗ จบ   หรือ ๙ จบ   เช้า-เย็น ตื่นนอน และก่อนนอน
กรรมสิทธิ์ของร้านราชวงศ์พานิชสังฆภัณฑ์

นะโมพุทธายะ  มะอะอุ

วินะสิลา   นะมะพะทะ  


                พระคาถาบูชา


                  นะโม ๓ จบ
                อุตะเร    อะริโยนามะ   วันทิตาเตจะ   อัมเหหิ
           สักกาเรหิ   จะปูชิตา    เอเตสัง    อานุภาเวนะ
           สัพพะ โสตถี ภะวันตุโน
           เมตตา  ลาโภ   นะโส  มิยะ  อะหะ พุทโธ
           เมตตา  ลาโภ   นะโส   ทะยะ  อะหะ  พุทโธ
           นะโมพุทธายะ    นะมะพะธะ    จะภะลาโภ
           นิโสทะโย    อะหะพุทโธ    นะโมพุทธายะ
           อิตติถะลาโภ    เอกลาโภ    ชะโยนิจจัง


                              ...........


พระคาถาแก้วสารพัดนึก

ของหลวงพ่อในป่าใช้ได้ทุกอย่าง ๑๐๘ จาก
พระราชสุทธิญาณมงคล(หลวงพ่อจรัล)
วัดอัมพวัน  อ.พรหมบุรี จ.สิงบุรี
เสาร์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๒


นะวะหอรพคุณ ๙

นะโมพุทธายะ  นะมะพะทะ มะอะอุ
สังวิธาปุกะยะปะ  สะธะวิปีปะสะอุ
อะสังวิสุโรปุสะพุภะ


............


   คาถาหลวงพ่อฤาษี

พระพุทธคาถา
สัมมาสัมพุทธัสสะ พระอะระหังพุทโธ นะโมพุทธายะ
สวดทุกคืน คืนละ 7 จบ
"อานุภาพคาถามีดังนี้
1.   ศัตรูจะพินาศไปเองเมื่อคิดประทุษร้าย
2.   จะเกิดผลในด้านมงคลทุกประการตามที่ปรารถนา
3.   จะสามารถเห็นได้แจ่มแจ้งด้วยญาณ เห็นได้ชัดเจนทุกประการ และทุกขณะที่ประสงค์จะเห็น
4.   เป่าให้ศิษย์ผู้เรียนทิพยจักขุญาณ และเรียนไปปรโลกได้ มีญาณเครื่องเห็นแจ่มใสคาถาพระปัจเจกพระพุทธเจ้า
== ตั้งนะโมฯ 3 จบก่อนแล้ว นมัสการ ไตรสรณคมณ์ (พุทธัง สรณัง คัจฉามิ ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ สังฆังสรณัง คัจฉามิ) แล้วให้สมาทานศีล 5 (ปาณา ฯลฯ สุราเมระยะฯ )หรือ ศีล 8 แล้วจึงท่อง
สัมปะจิตฉามิ นาสังสิโม พรหมมา จะมหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติ พรหมมาจะมหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุเม มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุเม มิเตพาหุหะติ พุทธะมะอะอุ นะโมพุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม สัมปะติจฉามิ เพ็งๆ พาๆ หาๆ ฤาๆ

สวดเช้าเย็น ครั้งละ 9 จบ จะทำให้มีความคล่องตัวในความเป็นอยู่ เงินไม่ขาดมือ หลวงพ่อบอกอีกว่า เป็นเบี้ยต่อไส้ ถ้าภาวนาควบกับอาปาฯ จิตยิ่งสะอาดยิ่งเห็นผล ....


คาถาอภิญญารวม
โสตัตตะภิญญา


คาถารวมจิต
อิติ สัมมาสัมพุทธัสสะ มะมะ จิตตัง


คาถาปราโมทย์
ปราโมทย์ ทำให้มีนิมิตที่เห็นชัด ในเวลาที่เรานั่งสมาธิ


คาถาพระนิพพานนิมิต
นิมิตจิตติ นิมิตจิตตา นิพพานจิตติ นิพพานจิตตา


คาถาขีณาสวานิยตา และนิพพานสุขัง
ขีณาสวานิยตา และนิพพานสุขัง


คาถาเรียกจิตคน
จิตตะ มหาจิตตัง ปิยัง มะมะ (เรียกจิตคนสำหรับเทศน์ อบรม สนทนา ทำให้ใจคนน้อมมาหา)


คาถาสนองกลับผู้กระทำไสยศาสตร์
สัมปจิตฉามิ


คาถาป้องกันคุณไสย และกันยาพิษ ยาสั่ง
เมสัมมุขา สัพพาหะระติ เตสัมมุขา สัมปะจิตฉามิ


คาถากำบังตัว
สัมปะติจฉามิ
คาถากันฟ้าผ่า
อากาเสจะ พุทธทิปังกะโร นะโมพุทธามะ


คาถาสมเด็จพระพุทธกัสสป
๑ พุทธัง มัดจิต ธัมมัง มัดใจ ศัตรูทั้งหลาย วินาศสันติ
๒ พุทธัง มัดจิต ธัมมัง มัดใจ โรคภัยทั้งหลาย วินาศสันติ
๓ ฆะเตสิ ฆะเตสิ กิงกะระณัง ฆะเตสิ อะหังปิตัง ชานามิ ชานามิ
หลวงพ่อบอกคาถาบทนี้ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๒๐ คาถาบทนี้ ท้าวเวสสุวัณให้มา ท่านบอกว่าให้สวดมนต์ไว้ทุกคืน ก่อนอื่นให้ระลักถึงบารมีของพระพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ อันมีสมเด็จพระพุทธกัสสปทรงเป็นประธาน เพราะท่านเป็นเจ้าของถาถานี้
พุทธัง มัดจิต ธัมมัง มัดใจ ศัตรูทั้งหลาย วินาศสันติ
พุทธัง มัดจิต ธัมมัง มัดใจ โรคภัยทั้งหลาย วินาศสันติ
ในบรรทัดที่ ๒ นี้รักษาโรค ท่านบอกว่าเสกน้ำให้กิน เสกอะไรให้กิน เสกข้าวให้กินก็ได้นะ แม้แต่ยาพิษมันก็สลายตัว อีกบทหนึ่งเป็นของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน
ฆะเตสิ ฆะเตสิ กิงกะระณัง ฆะเตสิ อะหังปิตัง ชานามิ ชานา
ทั้งสามบทนี้ท่านให้สวดพร้อมกันเลย เวลาฉันข้าวก็เสก กลางคืนก็ให้ภาวนาไว้นะ ภาวนาไว้สักครู เช้าเย็นอะไรนี่นะ ท่านบอกว่าศัตรูจะพินาศไปเอง สำหรับบทหลังศัตรูทำอะไรไม่ได้ จะทำอะไรแล้วเราจะต้องรู้อยู่เสมอ บทกลางนะทำลายโรค ได้ทำลายโรคนี่ดีใช่ไหม เสกข้าวนะ ข้างที่เราจะฉัน เสกซะหมด และคนอื่นกินก็เป็นยาไปหมด ให้เป็นยาสำรับคนอื่นด้วยนะ ดีไหม ถ้าเห็นว่าดี ถ้าคุณจะให้รักษานี่นะ ถ้าจะใช้รักษาโรค คุณจะต้องหาดอกบัวมา ๓ ดอก ธูป ๕ ดอก เทียน ๑ เล่ม บูชาขอต่อพระพุทธรูป (ผมเข้าใจว่า ถ้าไม่นำสิ่งที่ให้นำมาผลกรรม โรค นั้นจะตกที่คนรักษา)
ถ้าใครต้องการจะให้เรารักษา ต้องบังคับให้เขาเอาดอกบัวมา ๓ ดอกนะ ธูป ๕ เทียน ๑ เสกน้ำมนต์ เสกอะไร อะไรให้กินได้ นั่งทำก็ได้ นอนก็ได้ ภาวนาให้เป็นฌานเป็นฌานในกรรมฐานภายในตัวเสร็จ อย่าลืมนะ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เกาก็ได้ผลเท่ากันเป็นฌาน
คาถาพระอินทร์
สหัสสเนตโต เทวินโท ทิพจักขุง วิโสทายิ
(ใช้กับการเรียน ให้อ่านหนังสือแล้วจำได้ ทำข้อสอบได้)

คาถาพระยายม
ปะโตเมตัง ปะระชีวินัง สุคะโต จุติ
จิตะเมตะ นิพพานัง สุขโต จุติ


พุทธคาถา
มหาวิชโย โหหิ อสังวาโส
(ภาวนากันอันตรายทุกอย่าง ผู้คิดร้าย จะย่อยยับไปเอง เป


คาถาเมตตา
พระอรหัง สุคโต ภควา นะเมตตาจิต
(คาถาบทนี้ หลวงพ่อบอกว่าให้ใช้เวลาไปติดต่อผู้อื่น เพื่อขอความช่วยเหลือ โดยก่อนจะออกจากบ้าน ให้นึกใบหน้าของผู้ที่เราจะไปหาก่อน แล้วภาวนาคาถาบทนี้ไปด้วย เมื่อไปพบแล้วจะสำเร็จผลตามที่ต้องการ
  คาถานี้หลวงพ่อบอกว่า ท่านได้จากหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า (จากหนังสือ สมบัติพ่อให้)
.คาถาสมเด็จประทาน
โคตะมะ จะ อะปาทะเกหิ เม เมตตัง เมตตัง
(เสกของต่างๆ ให้มนุษย์ จะได้มีจิตเมตตาต่อกัน เสกอะไรก็ได้)คาถาพระโมคคัลลานะ ประทาน
1.อิติ สุกขติ สุกขโต
(ทำน้ำมนต์ให้คนอยู่ในบ้าน จะได้รับความเมตตาเป็นพิเศษ)
2.อิติ สุคติ สุคโต
(ทำน้ำมนต์ให้คนเดินทาง จะประสบผลสมประสงค์และปลอดภัยทุกประการ)คาถาท่านท้าวเวสสุวัณ
พยัคฆัง พยัคฆา มานี่ให้หมด
(เป็นคาถาภาวนาให้คนมารวมกัน อธิษฐานเอาตามใจ ภาวนาเรียกเสกแป้ง สีผึ้งก็ได้)คาถาป้องกันอันตราย
รูปพระพุธโธ โหหิ
(ภาวนาคาถานี้ เสกน้ำลายกลืนลงไปก่อนออกจากบ้าน ท่านกล่าวว่า แม้ปืนก็ยิงไม่ออก)
คาถานวด
อิมัสมิงมาเล อิมังเต มาสัง วัสสัง อุเปมิอิกวิติ
(นึกถึงพระรัตนตรัยก่อนว่าคาถา แล้วให้ภาวนาเรื่อยไปขณะนวด)
เสกของขายภายในร้าน
นะมะนะอะ นอกอนะกะ กอออนออะ นะอะกะอัง อุมิอะมิ มหิสุตัง สุนะพุทธัง สุอะนะอะ

คาถาให้สารภาพ
กัณหัง อเสนโต อเทสยิ
(บอกความจริงให้หมด)

.
คาถาท่านท้าวมหาราชทั้ง 4
อิติ สัมมาสัมพุทธัสสะ พระอรหังรักษา
(ท่านบอกว่าท่องคาถาบทนี้แล้ว ไม่ต้องกลัวอันตราย)คาถาสมเด็จพระพุทธกัสสป
จิเจตะสา มหามันตัง
(สอนให้ทำน้ำมนต์ ใช้การทุกอย่างสวัสดี เป็นมหาเมตตา และทำลายโชคร้ายทั้งหมด ให้กลายเป็นดี รักษาโรคทั้งหมด ตามแต่จะอธิษฐาน)

คาถาโรยทราย (นะจังงัง)
นะโม พุทธายะ (ว่า 1 จบ)
อิติ ศัตรู ยามาคะตา(โรยไปว่าไป)
(ป้องกันศัตรู)

คาถาเสกขี้ผึ้งสีปาก เมตตามหานิยม
(คาถาพระพุทธกัสสป)
นาสังสิโม ปาสุอุชา 10รอบ****************************

คาถายอดพระกัณฑ์พระไตรปิฎก๑.
อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง วัจจะโส ภะคะวา
อิติปิ โส ภะคะวา สัมมาสัมพุทโธ วัจจะโส ภะคะวา
อิติปิ โส ภะคะวา วิชชาจะระณะสัมปันโน วัจจะโส ภะคะวา
อิติปิ โส ภะคะวา สุคะโต วัจจะโส ภะคะวา
อิติปิ โส ภะคะวา โลกะวิทู วัจจะโส ภะคะวา
๒.
อะระหัง ตัง สะระณัง คัจฉามิ
อะระหัง ตัง สิระสา นะมามิ
สัมมาสัมพุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
สัมมาสัมพุทธัง สิระสา นะมามิ
วิชชาจะระณะสัมปันนัง สิระสา นะมามิ
สุคะตัง สะระณัง คัจฉามิ
สุคะตัง สิระสา นะมามิ
โลกะวิทัง สะระณัง คัจฉามิ
โลกะวิทัง สิระสา นะมามิ
๓.
อิติปิ โส ภะคะวา อะนุตตะโร วัจจะโส ภะคะวา
อิติปิ โส ภะคะวา ปุริสะธัมมะสาระถิ วัจจะโส ภะคะวา
อิติปิ โส ภะคะวา สัตถา เทวะมะนุสสานัง วัจจะโส ภะคะวา
อิติปิ โส ภะคะวา พุทโธ วัจจะโส ภะคะวา
๔.
อะนุตตะรัง สะระณัง คัจฉามิ
อะนุตตะรัง สิระสา นะมามิ
ปุริสะทัมมะสาระถิ สะระณัง คัจฉามิ
ปุริสะทัมมะสาระถิ สิระสา นะมามิ
สัตถา เทวะมะนุสสานัง สะระณัง คัจฉามิ
สัตถา เทวะมะนุสสานัง สิระสา นะมามิ
พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
พุทธัง สิระสา นะมามิ
๕.
อิติปิ โส ภะคะวา รูปะขันโธ อะนิจจะลักขะณะปาระมี จะ สัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา
อิติปิ โส ภะคะวา เวทะนาขันโธ อะนิจจะลักขะณะปาระมี จะ สัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา
อิติปิ โส ภะคะวา สัญญาขันโธ อะนิจจะลักขะณะปาระมี จะ สัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา
อิติปิ โส ภะคะวา สังขาระขันโธ อะนิจจะลักขะณะปาระมี จะ สัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา
อิติปิ โส ภะคะวา วิญญาณะขันโธ อะนิจจะลักขะณะปาระมี จะ สัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา
๖.
อิติปิ โส ภะคะวา ปะถะวีจักกะวาฬะ จาตุมะหาราชิกา ตาวะติงสา
ธาตุสัมมาทิยานะ สัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา เตโชจักกะวาฬะ จาตุมะหาราชิกา ตาวะติงสา
ธาตุสัมมาทิยานะ สัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา วาโยจักกะวาฬะ จาตุมะหาราชิกา ตาวะติงสา
ธาตุสัมมาทิยานะ สัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา อาโปจักกะวาฬะ จาตุมะหาราชิกา ตาวะติงสา
ธาตุสัมมาทิยานะ สัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา อากาสะจักกะวาฬะ จาตุมะหาราชิกา ตาวะติงสา
ธาตุสัมมาทิยานะ สัมปันโน
๗.
อิติปิ โส ภะคะวา ยามาธาตุสัมมาทิยานะ สัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา ตุสิตาธาตุสัมมาทิยานะ สัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา นิมมานะระติธาตุ สัมมาทิยานะ สัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา กามาวะจะระธาตุ สัมมาทิยานะ สัมปันโน
๘.
อิติปิ โส ภะคะวา รูปาวะจะระธาตุ สัมมาทิยานะ สัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา ปะฐะมะฌานะธาตุ สัมมาทิยานะ สัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา ทุติยะฌานะธาตุ สัมมาทิยานะ สัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา ตะติยะฌานะธาตุ สัมมาทิยานะ สัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา จะตุตถะฌานะธาตุ สัมมาทิยานะ สัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา ปัญจะมาฌานะธาตุ สัมมาทิยานะ สัมปันโน
๙.
อิติปิ โส ภะคะวา อากาสานัญจายะตะนะเนวะสัญญานา
สัญญายะตะนะอะรูปาวะจะระธาตุ สัมมาทิยานะ สัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา วิญญาณัญจายะตะนะ เนวะสัญญานา
สัญญายะตะนะอะรูปาวะ จะระธาตุ สัมมาทิยานะ สัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา อากิญจัญญายะตะนะ เนวะสัญญานา
สัญญายะตะนะ อะรูปาวะ จะระธาตุสัมมาทิยานะ สัมปันโน
๑๐.
อิติปิ โส ภะคะวา โสตาปะฏิมัคคะธาตุ สัมมาทิยานะ สัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา สะกิทาคาปะฏิมัคคะ ธาตุสัมมาทิยานะ สัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา อะนาคาปะฏิมัคคะ ธาตุสัมมาทิยานะ สัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัตตะปะฏิมัคคะ ธาตุสัมมาทิยานะ สัมปันโน
๑๑.
อิติปิ โส ภะคะวา โสตาอะระหัตตะ ปะฏิผะละธาตุ สัมมาทิยานะ สัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา สะกิทาคาอะระหัตตะ ปะฏิผะละธาตุ สัมมาทิยานะ สัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา อะนาคาอะระหัตตะ ปะฏิผะละธาตุ สัมมาทิยานะ สัมปันโน
๑๒.
กุสะลา ธัมมา
อิติปิ โส ภะคะวา
อะ อา ยาวะชีวัง พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ชมภูทีปัญจะอิสสะโร
กุสะลา ธัมมา
นะโม พุทธายะ
นะโม ธัมมายะ
นะโม สังฆายะ
ปัญจะ พุทธา นะมามิหัง
อา ปา มะ จุ ปะ
ที มะ สัง อัง ขุ
สัง วิ ธา ปุ กะ ยะ ปะ
อุ ปะ สะ ชะ สุ เห ปา สา ยะ
โส โส สะ สะ อะ อะ อะ อะ นิ
เต ชะ สุ เน มะ ภู จะ นา วิ เว
อะ สัง วิ สุ โล ปุ สะ ภุ พะ
อิ สวา สุ สุ สวา อิ
กุสะลา ธัมมา
จิตติวิอัตถิ
๑๓.
อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง
อะ อา ยาวะชีวัง พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
สา โพธิ ปัญจะ อิสาะโร ธัมมา
๑๔.
กุสะลา ธัมมา
นันทะวิวังโก
อิติ สัมมาพุทโธ
สุ คะ ลา โน ยาวะชีวัง พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
จาตุมะหาราชิกา อิสสะโร
กุสะลา ธัมมา
อิติ วิชชาจะระณะสัมปันโน
อุ อุ ยาวะชีวัง พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ตาวะติงสา อิสสะโร
กุสะลา ธัมมา
นันทะ ปัญจะ สุคะโต โลกะวิทู
มะหาเอโอ ยาวะชีวัง พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ยามา อิสสะโร
กุสะลา ธัมมา
พรหมมาสัททะ
ปัญจะ สัตตะ
สัตตาปาระมี
อะนุตตะโร
ยะมะกะขะ
ยาวะชีวัง พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
๑๕.
ตุสิตา อิสสะโร
กุสะลา ธัมมา
ปุ ยะ ปะ กะ
ปุริสะทัมมะสาระถิ
ยาวะชีวัง พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
๑๖.
นิมมานะระติ อิสสะโร
กุสะลา ธัมมา
เหตุโปวะ
สัตถา เทวะมะนุสสานัง
ตะถา ยาวะชีวัง พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
๑๗.
ปะระนิมมิตะ อิสสะโร
กุสะลา ธัมมา
สังขาระขันโธ
ทุกขัง อะนิจจัง อะนัตตา
รูปะขันโธ พุทธะปะผะ
ยาวะชีวัง พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
๑๘.
พรหมมา อิสสะโร
กุสะลา ธัมมา
นัจจิปัจจะยา วินะปัญจะ ภะคะวะตา ยาวะนิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ
นะโม พุทธัสสะ
นะโม ธัมมัสสะ
นะโม สังฆัสสะ
พุทธิลา โลกะลา กะระกะนา
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหนตุ
หุลู หุลู หุลู สะวาหายะ ฯ
๑๙.
นะโม พุทธัสสะ นะโม ธัมมัสสะ นะโม สังฆัสสะ
วิตติ วิตติ วิตติ มิตติ มิตติ จิตติ จิตติ
อัตติ อัตติ มะยะสุ สุวัตถิ โหนตุ
หุลู หุลู หุลู สะวาหายะ
๒๐.
อินทะสาวัง มะหาอินทะสาวัง
พรหมะสาวัง มะหาพรหมะสาวัง
จักกะวัตติสาวัง มะหาจักกะวัตติสาวัง
เทวาสาวัง มะหาเทวาสาวัง
อิสิสาวัง มะหาอิสิสาวัง
มุนีสาวัง มะหามุนีสาวัง
สัปปุริสาวัง มะหาสัปปุริสาวัง
พุทธะสาวัง ปัจเจกะพุทธะสาวัง
อะระหัตตะสาวัง สัพพะสิทธิวิชชาธะรานังสาวัง สัพพะโลกา
อิริยานังสาวัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ
๒๑.
สาวัง คุณัง วะชะพะลัง เตชัง วิริยัง สิทธิกัมมัง นิพพานัง
โมกขัง คุยหะกัง
ถานัง สีลัง ปัญญานิกขัง ปุญญัง ภาคะยัง ตัปปัง สุขัง
สิริรูปัง จะตุวีสะติเสนัง
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหนตุ
หุลู หุลู หุลู สะวาหายะ
๒๒.
นะโม พุทธัสสะ นะโม ธัมมัสสะ นะโม สังฆัสสะ
ทุกขัง อะนิจจัง อะนัตตา รูปะขันโธ เวทะนาขันโธ
สัญญาขันโธ สังขาระขันโธ วิญญาณะขันโธ
นะโม อิติปิโส ภะคะวา
๒๓.
นะโม พุทธัสสะ
ทุกขัง อะนิจจัง อะนัตตา รูปะขันโธ เวทะนาขันโธ
สัญญาขันโธ สังขาระขันโธ วิญญาณะขันโธ
นะโม สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม
๒๔.
นะโม ธัมมัสสะ
ทุกขัง อะนิจจัง อะนัตตา รูปะขันโธ เวทะนาขันโธ
สัญญาขันโธ สังขาระขันโธ วิญญาณะขันโธ
นะโม สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม
๒๕.
นะโม ธัมมัสสะ
ทุกขัง อะนิจจัง อะนัตตา รูปะขันโธ เวทะนาขันโธ
สัญญาขันโธ สังขาระขันโธ วิญญาณะขันโธ
นะโม สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
๒๖.
นะโม สังฆัสสะ
ทุกขัง อะนิจจัง อะนัตตา รูปะขันโธ เวทะนาขันโธ สัญญาขันโธ
สังขาระขันโธ วิญญาณะขันโธ
นะโม สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ วาหะปะริตตัง
๒๗.
นะโม พุทธายะ
มะอะอุ
ทุกขัง อะนิจจัง อะนัตตา
ยาวะ ตัสสะ หาโย
นะโม อุอะมะ
ทุกขัง อะนิจจัง อะนัตตา
อุ อะมะ อาวันทา
นะโม พุทธายะ
นะ อะ กะ ติ นิ สะ ระ นะ
อา ระ ปะ ขุ ธัง มะ อะ อุ
ทุกขัง อะนิจจัง อะนัตตา


ไม่มีความคิดเห็น: