วันศุกร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2555

บทสวดเมตตาใหญ่ แบบย่อ พิสดาร

...


บทสวดเมตตาใหญ่ แบบพิสดาร บทนี้ "ครูบาศรีวิชัย" ท่านได้เพิ่มจำนวนบุคคลที่แผ่เมตตาให้ละเอียดมากยิ่งขึ้น
 เดิมที่มีอยู่
(๑) อิตถิโย = ผู้หญิง (๒) ปุริสา =ผู้ชาย (๓) อะริยา =พระอริยะ (๔) อะนะริยา = ปุถุชน  (๕) เทวา = เทวดา (๕) มนุสสา = มนุษย์ (๖) วินิปาติกา = ผู้มีอัตตภาพ

ครูบาศรีวิชัย เพิ่มชนิดและแยกชั้นของเทวดา ชั้นของภพเบื้องล่างให้ละเอียดมากขึ้น

(๑) อิตถิโย = ผู้หญิง (๒) ปุริสา =ผู้ชาย (๓) อะริยา =พระอริยะ (๔) อะนะริยา = ปุถุชน  (๕) จาตุมมหาราชิกาเทวา = เทวดาชั้นจาตุมหาราชิกา (๖) ตาวะติงสาเทวา = เทวดาชั้นดาวดึงส์  (๗) ยามาเทวา = เทวดาชั้นยามา (๘) ตุสิตาเทวา = เทวดาชั้นดุสิต   (๙) นิมมานะระตีเทวา = เทวดาชั้นนิมมานะระดี (๑๐) ปะระนิมมิตะวะสะวัตตีเทวา = เทวดาชั้นปะระนิมมิตะวะสะวัตตี  (๑๑) อินทา (๑๒) พรหมา (๑๓) จตุโลกะปาลา (๑๔) ยมมะราชา (๑๕) ยะมะปาลา (๑๖) สิริคุตตะระอะมัจจา =สิริคุตตะระอำมาตย์ (๑๗) ยักขา (๑๘) กุมภัณฑา (๑๙) ครุทธา (๒๐) กินนรา (๒๑) กินนะรี (๒๒) นาคา (๒๓) มนุสสา = มนุษย์ (๒๔) อะมะนุสสา (๒๕) วิริยะปาติกา (๒๖) มิตตา (๒๗) อมิตตา (๒๘) มัชฌะตา = ผู้เป็นกลาง ๆ (๒๙) ติรัจฉา (๓๐) เปติกา (๓๑) เปตา (๓๒) อสุระกายา (๓๓) เปตาวัตถุโย (๓๔) เปตวิเสยยา (๓๕) วินิปาติกา = ผู้มีอัตตภาพ

อานิสงส์ : ถ้าท่านสวด ณ ที่ใด จะสามารถป้องกันภัยธรรมชาติ ณ บ้านนั้น ตำบลนั้น อำเภอนั้น (ถ้าสวดกันทั้งหมู่บ้านจักป้องกันภัยธรรมชาติได้)

ถ้าผู้สวดเป็นผู้มีกำลังสมาธิปานกลางก็สามารถส่งกำลังเมตตา ได้มากถึง 1 โยชน์ (16 กิโล) ไปทุกทิศ

ถ้าผู้สวดเป็นผู้มีกำลังสมาธิมากก็สามารถส่งกำลังเมตตา ได้ถึงชั้นเทวดา และชั้นภพเบื้องล่าง ได้

**********************************************************


เมตตาพรัหมะวิหาระภาวนา พิสดาร (แบบย่อ)

เอวัมเม สุตังฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา สาวัตถิยัง วิหะระติ 
เชตะวะเน อะนาถะปิณฑิกัสสะ อาราเมฯ ตัตระ โข ภะคะวา ภิกขู 
อามันเตสิ ภิกขะโวติฯ ภะทันเตติ เต ภิกขู ภะคะวะโต ปัจจัสโสสุง
ภะคะวา เอตะทะโวจะ เมตตายะ ภิกขะเว เจโตวิมุตติยา 
อาเสวิตายะ ภาวิตายะ พะหุลีกะตายะ ยานีกะตายะ วัตถุกะตายะ
อะนุฏฐิตายะ ปะริจิตายะ สุสะมารัทธายะ เอกาทะสานิสังสา 
ปาฏิกังขาฯ กะตะเม เอกาทะสะฯ

(๑) สุขัง สุปะติ 
(๒) สุขัง ปะฏิพุชฌะติ
(๓) นะ ปาปะกัง สุปินัง ปัสสะติ
(๔) มะนุสสานัง ปิโย โหติ
(๕) อะมะนุสสานัง ปิโย โหติ
(๖) เทวะตา รักขันติ
(๗) นาสสะ อัคคิ วา วิสัง วา สัตถัง วา กะมะติ
(๘) ตุวะฏัง จิตตัง สะมาธิยะติ
(๙) มุขะวัณโณ วิปะสี ทะติ
(๑๐) อะสัมมุฬโห กาลัง กะโรติ
(๑๑) อุตตะริง อัปปะฏิวิชฌันโต พรัหมะโลกูปะโค โหติฯ

เมตตายะ ภิกขะเว เจโตวิมุตติยา อาเสวิตายะ ภาวิตายะ 
พะหุลีกะตายะ ยานีกะตายะ วัตถุกะตายะ อะนุฏฐิตายะ 
ปะริจิตายะ สุสะมารัทธายะ อิเม เอกาทะสานิสังสา ปาฏิกังขาฯ 

อัตถิ อะโนธิโส ผะระณา เมตตาเจโตวิมุตติ 
อัตถิ โอธิโส ผะระณา เมตตาเจโตวิมุตติ 
อัตถิ ทิสา ผะระณา เมตตาเจโตวิมุตติ

กะตีหากาเรหิ อะโนธิโส ผะระณา เมตตาเจโตวิมุตติ
กะตีหากาเรหิ โอธิโส ผะระณา เมตตาเจโตวิมุตติ
กะตีหากาเรหิ ทิสา ผะระณา เมตตาเจโตวิมุตติ

ปัญจะหากาเรหิ อะโนธิโส ผะระณา เมตตาเจโตวิมุตติ
สัตตะหากาเรหิ โอธิโส ผะระณา เมตตาเจโตวิมุตติ
ทะสะหากาเรหิ ทิสา ผะระณา เมตตาเจโตวิมุตติ

กะตะเมหิ ปัญจะหากาเรหิ อะโนธิโส ผะระณา เมตตาเจโตวิมุตติ
(๑) สัพเพ สัตตา สัพเพ ปาณา สัพเพ ภูตา สัพเพ ปุคคะลา
สัพเพ อัตตะภาวะปะริยาปันนา
อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุติ ฯ
อิเมหิ ปัญจะหากาเรหิ อะโนธิโส ผะระณา เมตตา เจโตวิมุตติฯ 


กะตะเมหิ สัตตะหากาเรหิ โอธิโส ผะระณา เมตตา เจโตวิมุตติฯ
(๒) สัพพา อิตถิโย สัพเพ ปุริสา สัพเพ อะริยา สัพเพ อะนะริยา 
สัพเพ จาตุมมหาราชิกาเทวา สัพเพ ตาวะติงสาเทวา 
สัพเพ ยามาเทวา สัพเพ ตุสิตาเทวา สัพเพ นิมมานะระตีเทวา 
สัพเพ ปะระนิมมิตะวะสะวัตตีเทวา สัพเพ อินทา 
สัพเพ พรหมา สัพเพ จตุโลกะปาลา สัพเพ ยมมะราชา 
สัพเพ ยะมะปาลา สัพเพ สิริคุตตะระอะมัจจา สัพเพ ยักขา 
สัพเพ กุมภัณฑา สัพเพ ครุทธา สัพเพ กินนรา สัพพา กินนะรี 
สัพเพ นาคา สัพเพ มะนุสสา สัพเพ อะมะนุสสา 
สัพเพ วิริยะปะติกา สัพเพ มิตตา สัพเพ อมิตตา 
สัพเพ มัชฌะตา สัพเพ ติรัฉฉา สัพเพ เปติกา สัพเพ เปตา 
สัพเพ อะสุระกายา สัพเพ เปตาวัตถุโย สัพเพ เปตวิเสยยา
สัพเพ วินิปาติกา
อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ
อิเมหิ สัตตะหากาเรหิ โอธิโส ผะระณา เมตตา เจโตวิมุตติฯ


กะตะเมหิ ทะสะหากาเรหิ ทิสา ผะระณา เมตตา เจโตวิมุตติฯ
(๑) สัพเพ ปุรัตถิมายะ ทิสายะ สัตตา ปาณา ภูตา ปุคคะลา 
อัตตะภาวะปะริยาปันนา  อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา 
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ
(๒) สัพเพ ปัจฉิมายะ ทิสายะ สัตตา ปาณา ภูตา ปุคคะลา 
อัตตะภาวะปะริยาปันนา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา 
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ
(๓) สัพเพ อุตตะรายะ ทิสายะ สัตตา ปาณา ภูตา ปุคคะลา 
อัตตะภาวะปะริยาปันนา  อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา 
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ  (๔) สัพเพ ทักขิณายะ ทิสายะ 
สัตตา ปาณา ภูตา ปุคคะลา  อัตตะภาวะปะริยาปันนา
อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ 
(๕) สัพเพ ปุรัตถิมายะ อะนุทิสายะ สัตตา ปาณา ภูตา 
ปุคคะลา อัตตะภาวะปะริยาปันนา
อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ 
(๖) สัพเพ ปัจฉิมายะ อะนุทิสายะ สัตตา ปาณา ภูตา 
ปุคคะลา อัตตะภาวะปะริยาปันนา
อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ 
(๗) สัพเพ อุตตะรายะ อะนุทิสายะ สัตตา ปาณา ภูตา 
ปุคคะลา อัตตะภาวะปะริยาปันนา 
อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ 
(๘) สัพเพ ทักขิณายะ อะนุทิสายะ สัตตา ปาณา ภูตา 
ปุคคะลา อัตตะภาวะปะริยาปันนา
อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ 
(๙) สัพเพ เหฏฐิมายะ ทิสายะ สัตตา ปาณา ภูตา 
ปุคคะลา อัตตะภาวะปะริยาปันนา
อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ 
(๑๐) สัพเพ อุปะริมายะ ทิสายะ สัตตา ปาณา ภูตา 
ปุคคะลา อัตตะภาวะปะริยาปันนา
อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ 

(๑) สัพพา ปุรัตถิมายะ ทิสายะ อิตถิโย
อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ 
(๒) สัพพา ปัจฉิมายะ ทิสายะ อิตถิโย 
อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ 
(๓) สัพพา อุตตะรายะ ทิสายะ อิตถิโย 
อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ 
(๔) สัพพา ทักขิณายะ ทิสายะ อิตถิโย 
อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ 
(๕) สัพพา ปุรัตถิมายะ อะนุทิสายะ อิตถิโย 
อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ
(๖) สัพพา ปัจฉิมายะ อะนุทิสายะ อิตถิโย 
อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ 
(๗) สัพพา อุตตะรายะ อะนุทิสายะ อิตถิโย
อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ 
(๘) สัพพา ทักขิณายะ อะนุทิสายะ อิตถิโย 
อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ 
(๙) สัพพา เหฏฐิมายะ ทิสายะ อิตถิโย 
อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ 
(๑๐) สัพพา อุปะริมายะ ทิสายะ อิตถิโย 
อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ 

(๑) สัพเพ ปุรัตถิมายะ ทิสายะ ปุริสา อะริยา อะนะริยา 
จาตุมมหาราชิกาเทวา ตาวะติงสาเทวา ยามาเทวา ตุสิตาเทวา 
นิมมานะระตีเทวา ปะระนิมมิตะวะสะวัตตีเทวา อินทา พรหมา 
จตุโลกะปาลา ยมมะราชา ยะมะปาลา สิริคุตตะระอะมัจจา 
ยักขา กุมภัณฑา ครุทธา กินนรา กินนะรี นาคา มะนุสสา 
อะมะนุสสา วิริยะปะติกา มิตตา อมิตตา มัชฌะตา ติรัฉฉา 
เปติกา เปตา อะสุระกายา เปตาวัตถุโย เปตวิเสยยา วินิปาติกา
อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ 

(๒) สัพเพ ปัจฉิมายะ ทิสายะ ปุริสา อะริยา อะนะริยา 
จาตุมมหาราชิกาเทวา ตาวะติงสาเทวา ยามาเทวา ตุสิตาเทวา 
นิมมานะระตีเทวา ปะระนิมมิตะวะสะวัตตีเทวา อินทา พรหมา 
จตุโลกะปาลา ยมมะราชา ยะมะปาลา สิริคุตตะระอะมัจจา 
ยักขา กุมภัณฑา ครุทธา กินนรา กินนะรี นาคา มะนุสสา 
อะมะนุสสา วิริยะปะติกา มิตตา อมิตตา มัชฌะตา ติรัฉฉา 
เปติกา เปตา อะสุระกายา เปตาวัตถุโย เปตวิเสยยา วินิปาติกา
อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ

(๓) สัพเพ อุตตะรายะ ทิสายะ ปุริสา อะริยา อะนะริยา 
จาตุมมหาราชิกาเทวา ตาวะติงสาเทวา ยามาเทวา ตุสิตาเทวา
นิมมานะระตีเทวา ปะระนิมมิตะวะสะวัตตีเทวา อินทา พรหมา
จตุโลกะปาลา ยมมะราชา ยะมะปาลา สิริคุตตะระอะมัจจา 
ยักขา กุมภัณฑา ครุทธา กินนรา กินนะรี นาคา มะนุสสา 
อะมะนุสสา วิริยะปะติกา มิตตา อมิตตา มัชฌะตา ติรัฉฉา 
เปติกา เปตา อะสุระกายา เปตาวัตถุโย เปตวิเสยยา วินิปาติกา
อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ

(๔) สัพเพ ทักขิณายะ ทิสายะ ปุริสา อะริยา อะนะริยา 
จาตุมมหาราชิกาเทวา ตาวะติงสาเทวา ยามาเทวา ตุสิตาเทวา
นิมมานะระตีเทวา ปะระนิมมิตะวะสะวัตตีเทวา อินทา พรหมา 
จตุโลกะปาลา ยมมะราชา ยะมะปาลา สิริคุตตะระอะมัจจา ยักขา 
กุมภัณฑา ครุทธา กินนรา กินนะรี นาคา มะนุสสา อะมะนุสสา 
วิริยะปะติกา มิตตา อมิตตา มัชฌะตา ติรัฉฉา เปติกา เปตา 
อะสุระกายา เปตาวัตถุโย เปตวิเสยยา วินิปาติกา
อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ 

(๕) สัพเพ ปุรัตถิมายะ อะนุทิสายะ ปุริสา อะริยา อะนะริยา 
จาตุมมหาราชิกาเทวา ตาวะติงสาเทวา ยามาเทวา ตุสิตาเทวา 
นิมมานะระตีเทวา ปะระนิมมิตะวะสะวัตตีเทวา อินทา พรหมา 
จตุโลกะปาลา ยมมะราชา ยะมะปาลา สิริคุตตะระอะมัจจา ยักขา 
กุมภัณฑา ครุทธา กินนรา กินนะรี นาคา มะนุสสา อะมะนุสสา 
วิริยะปะติกา มิตตา อมิตตา มัชฌะตา ติรัฉฉา เปติกา เปตา 
อะสุระกายา เปตาวัตถุโย เปตวิเสยยา วินิปาติกา
อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ 

(๖) สัพเพ ปัจฉิมายะ อะนุทิสายะ ปุริสา อะริยา อะนะริยา 
จาตุมมหาราชิกาเทวา ตาวะติงสาเทวา ยามาเทวา ตุสิตาเทวา 
นิมมานะระตีเทวา ปะระนิมมิตะวะสะวัตตีเทวา อินทา พรหมา 
จตุโลกะปาลา ยมมะราชา ยะมะปาลา สิริคุตตะระอะมัจจา ยักขา 
กุมภัณฑา ครุทธา กินนรา กินนะรี นาคา มะนุสสา อะมะนุสสา 
วิริยะปะติกา มิตตา อมิตตา มัชฌะตา ติรัฉฉา เปติกา เปตา 
อะสุระกายา เปตาวัตถุโย เปตวิเสยยา วินิปาติกา
อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ

(๗) สัพเพ อุตตะรายะ อะนุทิสายะ ปุริสา อะริยา อะนะริยา 
จาตุมมหาราชิกาเทวา ตาวะติงสาเทวา ยามาเทวา ตุสิตาเทวา
นิมมานะระตีเทวา ปะระนิมมิตะวะสะวัตตีเทวา อินทา พรหมา
จตุโลกะปาลา ยมมะราชา ยะมะปาลา สิริคุตตะระอะมัจจา 
ยักขา กุมภัณฑา ครุทธา กินนรา กินนะรี นาคา มะนุสสา 
อะมะนุสสา วิริยะปะติกา มิตตา อมิตตา มัชฌะตา ติรัฉฉา 
เปติกา เปตา อะสุระกายา เปตาวัตถุโย เปตวิเสยยา วินิปาติกา
อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ

(๘) สัพเพ ทักขิณายะ อะนุทิสายะ ปุริสา อะริยา อะนะริยา 
จาตุมมหาราชิกาเทวา ตาวะติงสาเทวา ยามาเทวา ตุสิตาเทวา
นิมมานะระตีเทวา ปะระนิมมิตะวะสะวัตตีเทวา อินทา พรหมา
จตุโลกะปาลา ยมมะราชา ยะมะปาลา สิริคุตตะระอะมัจจา 
ยักขา กุมภัณฑา ครุทธา กินนรา กินนะรี นาคา มะนุสสา 
อะมะนุสสา วิริยะปะติกา มิตตา อมิตตา มัชฌะตา ติรัฉฉา 
เปติกา เปตา อะสุระกายา เปตาวัตถุโย เปตวิเสยยา วินิปาติกา
อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ

(๙) สัพเพ เหฏฐิมายะ ทิสายะ ปุริสา อะริยา อะนะริยา 
จาตุมมหาราชิกาเทวา ตาวะติงสาเทวา ยามาเทวา ตุสิตาเทวา
นิมมานะระตีเทวา ปะระนิมมิตะวะสะวัตตีเทวา อินทา พรหมา
จตุโลกะปาลา ยมมะราชา ยะมะปาลา สิริคุตตะระอะมัจจา 
ยักขา กุมภัณฑา ครุทธา กินนรา กินนะรี นาคา มะนุสสา 
อะมะนุสสา วิริยะปะติกา มิตตา อมิตตา มัชฌะตา ติรัฉฉา
เปติกา เปตา อะสุระกายา เปตาวัตถุโย เปตวิเสยยา วินิปาติกา
อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ

(๑๐) สัพเพ อุปะริมายะ ทิสายะ ปุริสา อะริยา อะนะริยา 
จาตุมมหาราชิกาเทวา ตาวะติงสาเทวา ยามาเทวา ตุสิตาเทวา
นิมมานะระตีเทวา ปะระนิมมิตะวะสะวัตตีเทวา อินทา พรหมา 
จตุโลกะปาลา ยมมะราชา ยะมะปาลา สิริคุตตะระอะมัจจา ยักขา 
กุมภัณฑา ครุทธา กินนรา กินนะรี นาคา มะนุสสา อะมะนุสสา 
วิริยะปะติกา มิตตา อมิตตา มัชฌะตา ติรัฉฉา เปติกา เปตา 
อะสุระกายา เปตาวัตถุโย เปตวิเสยยา วินิปาติกา
อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ


อิมัสมิง จะอาราเม สัพเพ สัตตา อะเวรา อัพยาปัชฌา 
อะนีฆา โหนตุ สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ

อิมัสสมิง ชมภูทีเป สัพเพ สัตตา อะเวรา อัพยาปัชฌา 
อะนีฆา โหนตุ สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ

อิมัสสมิง มังคลาจักกะวาเฬ สัพเพ สัตตา 
อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา โหนตุ สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ

ทะสาสุทิสาสุรัฐธิตายะ สัพเพ สัตตา อะเวรา 
อัพยาปัชฌา อะนีฆา โหนตุ สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ
อิเมหิ ทะสะหากาเรหิ ทิสา ผะระณา เมตตาเจโตวิมุตติฯ
สัพเพสัง สัตตานัง ปีฬะนัง วัชเชตวา 
อะปีฬะนายะ อุปะฆาตัง วัชเชตวา 
อะนุปะฆาเตนะ สันตาปัง วัชเชตวา 
อะสันตาเปนะ  ปะริยาทานัง วัชเชตวา 
อะปะริยาทาเนนะ วิเหสัง วัชเชตวา 
อะวิเหสายะ สัพเพ สัตตา อะเวริโน 
โหนตุ มา เวริโน สุขิโน  โหนตุมา 
ทุกขิโน สุขิตัตตา โหนตุ มา ทุกขิตัตตาติ 
อิเมหิ  อัฏฐะหากาเรหิ สัพเพ สัตเต 
เมตตายะตีติ เมตตาตัง ธัมมัง  เจตะยะตีติ
 เจโต สัพพะพยาปาทะปะริยุฏฐาเนหิ 
มุจจะตีติ วิมุตติ เมตตา จะ เจโตวิมุตติ 
จาติ เมตตาเจโตวิมุตติ ฯ
เมตตาพรัหมะวิหาระภาวนา นิฏฐิตาฯ

      ************

ไม่มีความคิดเห็น: