วันอังคารที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

ธรรมวิภาค

...

1. ธรรมมีอุปการะมาก 2 อย่าง
-สติ – ความระลึกได้
-สัมปชัญญะ ความรู้ตัว

2. ธรรมอันเป็นโลกบาล 2 อย่าง
-หิริ ความละอายในการทำบาป
-โอตัปปะ ความสงบเสงี่ยม

3. ธรรมอันทำให้งาม 2 อย่าง
-ขันติ – ความอดทน
-โสรัจจะ ความสงบเสงี่ยม

4. บุคคลหายาก 2 อย่าง
-บุพการี บุคคลผู้ทำอุปการะมาก่อน
- กตัญญูกตเวที บุคคลผู้รู้อุปการะที่ท่านทำไว้แล้ว

5. คุณของรัตน 3 อย่าง
-พระพุทธเจ้า ผู้ตรัสรูปชอบโดยพระองค์เอง แล้วสอนผู้อื่นให้รู้ตาม
-พระธรรม ย่อมรักษาผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกไปในที่ชั่ว
-พระสงฆ์ ปฏิบัติตามคำสอนพระพุทธเจ้า แล้วสอนผู้อื่นให้กระทำตาม

6. อาการที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน 3 อย่าง
-ทรงสั่งสอนให้ผู้ฟังรู้ยิ่งเห็นจริง ในธรรมที่ควรรู้ควรเห็น
-ทรงสั่งสอนมีเหตุให้ผู้ฟังอาจตรองตามที่เห็นจริงได้
-ทรงสั่งสอนเป็นอัศจรรย์ คือผู้ปฏิบัติตามย่อมได้รับประโยชน์สมควรในทางปฏิบัติ

7. โอวาทของพระพุทธเจ้า 3 อย่าง
-ให้เว้นจากกายทุจริต
-ให้ประกอบสุจริต
-ให้กระทำใจของตนให้หมดจดปราศจากเครื่องเศร้าหมอง

8. บุญกริยาวัตถุ 3 อย่าง
-ทานมัย บุญสำเร็จด้วยการบริจาคทาน (1.อามิสทาน 2.ธรรมทาน 3.อภัยทาน)
-ศีลมัย บุญสำเร็จด้วยการรักษาศีล
-ภาวนามัย บุญสำเร็จด้วยการเจริญภาวนา (1. สมถภาวนา 2.วิปัสนาภาวนา)

9. มรรคมีองค์ 8
-สัมมาทิฐิ ปัญญาอันเห็นชอบ (เห็นอริยสัจจ 4 )

-สัมมาสังกัปปะ ดำริชอบ (ดำริออกจากกาม ดำริอันไม่พยาบาท , ดำริอันไม่เบียดเบียน)

-สัมมาวาจา เจรจาชอบ (1.เว้นจากการพูดปด 2.เว้นจากการพูดส่อเสียด 3. เว้นจากการพูดคำหยาบ, 4.เว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ)

-สัมมากัมมันตะ การงานชอบ (เว้นจากการฆ่าสัตว์ 2. เว้นจากการลักทรัพย์ 3.เว้นจากการประผิดในกาม)

-สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีวิตชอบ

-สัมมาวายามะ เพียรชอบ (1.เพียรระวังไม่ให้บาปเกิด 2.เพียรละบาปที่เกิด 3.เพียรกำกุศลให้เกิด 4.เพียรไม่ให้กุศลที่เกิดเสื่อม

-สัมมสติ ระลึกชอบ (มีสติพิจารณากายในกาย,พิจารณาเวทนาในเวทนา,พิจารณาจิตในจิต ,พิจารณาธรรมในธรรม)

-สัมมาสมาธิ ตั้งใจไว้ชอบ เจริญฌาน 4 (ปฐมฌาน ทุติยฌาน,ตติยฌาน, จตุตถฌาน)

10. อนันตริยกรรม 5 อย่าง
-มาตุฆาต
-ปิตุฆาต
-อรหันตฆาต
-โลหิตุปาท
-สังฆเพท
....
คัดจากหนังสือ หลักสูตรอบรมคุณธรรม จริยธรรม ระยะสั้น 3 วัน
(หนงสือพิมพ์แจกของ นิตยสาร โฌลกทิพย์ พ้นโลก โลกลี้ลับ ญาณวิเศษ ทิพย์ เงากรรม ตายแล้วไปใหน สยอง)
ปีที่ 7 ฉบับที่ 86 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2536

ไม่มีความคิดเห็น: