วันอังคารที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

คำแผ่เมตตา (เหนือ)

คำแผ่เมตตา

อิทัง ทานะ กัมมัง นิพพานัง ปัจจะโย โหนตุโน นิจจัง
อิทัง ศีละ กัมมัง นิพพานัง ปัจจะโย โหนตุโน นิจจัง
อิทัง ภาวนา กัมมัง นิพพานัง ปัจจะโย โหนตุโน นิจจัง

ยังกิญจิ กุสสะลัง กัตตัพพัง กัมมัง สัพเพหิ กะเตหิ กะตัง
บุญญัง โน อะนุโมทันตุ สุนันตุ โภณโต เยเทวา อัสสะมิง
ฐาเน อะทิคะตา ทีฆายุกา สะทาโหนตุ สัพพะ สัตตานัง
สุขีอัตตานัง ปะริหะรันตุ

มาตา ปิตา สุขิตา โหนตุ ทุกขา
ปะมุญจันตุ สัพเพ ญาติกา สุขิตา โหนตุ ทุกขา
ปะมุญจันตุ สัพเพ อญาติกา สุขิตา โหนตุ ทุกขา
ปะมุญจันตุ สัพเพ ปิสา สัพเพ ยักขา สัพเพ เปตา
สุขิตา โหนตุ ทุกขา
ปะมุญจันตุ สัพเพ นักขัตตา สุขิตา โหนตุ ทุกขา
ปะมุญจันตุ สัพเพ เทวา สุขิตา โหนตุ ทุกขา
ปะมุญจันตุ สัพเพ อาจาริยุปัชฌายา สุขิตา โหนตุ ทุกขา
ปะมุญจันตุ สัพพะ สัมปัตตินัง สะมิชันตุโว


วันทาหลวง(ไหว้ลาพระเจ้า)

วันทามิ พุทธัง สัพพัง เม โทสัง ขะมะถะ เม ภัณเต
วันทามิ ธัมมัง สัพพัง เม โทสัง ขะมะถะ เม ภัณเต
วันทามิ สังฆัง สัพพัง เม โทสัง ขะมะถะ เม ภัณเต
วันทามิ ครุอุปัชฌาญา จริยัง สัพพัง เม โทสัง ขะมะถะ เม ภัณเต
วันทามิ กัมมัฏฐานัง สัพพัง เม โทสัง ขะมะถะ เม ภัณเต
วันทามิ อาราเม พัทธสีมาณัง สัพพะ ฐาเนสุ ปฏิตฐิตา
สะรีระ ธาตุ มหาโพธิง พุทธะรูปัง สะการัง สะทา
นาคะโลเก เทวะโลเก พรหมะโลเก ชมพูทีเป ลังกาทีเป
สะรีระ ธาตุโย เกสา ธาตุโย อะระหันตา ธาตุโย เจติยัง
คันธะกุฏิง จะตุราสี สหัสเส ธัมมักขันเธ สัพเพ ตัง
ปาทะ เจติยัง อะหัง วันทามิ สัพพะโส

วันทาน้อย ( สูมาครูบาอาจารย์)
วันทามิ ภัณเต สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภัณเต
มะยา กะตัง สามินา อนุโมทิตัพพัง สามินา กะตัง บุญญัง
มัยหัง ทะตัพพัง สาธุ สาธุ อะนุโมทามิ

ไม่มีความคิดเห็น: